Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull okulär besiktning avseende byggnad och mark i anslutning till byggnaden i samband med överlåtelse av fastighet.

Köpare: Som köpare är du enligt jordabalken 4:19 ansvarig för att grundligt undersöka huset innan du köper det, så kallad undersökningsplikt. Att låta göra en överlåtelsebesiktning innan köp ger dig som köpare ett underlag för beslut om köp eller eventuellt en fortsatt undersökning av påträffad skada.

Säljare: Som säljare är du skyldig att informera köparen om kända förhållanden som svårligen kan upptäckas av köparen. Att låta göra en överlåtelsebesiktning inför en försäljning ger dig som säljare en trygghet genom att köparen från början får en bra uppfattning om husets skick och egenskaper. Det tryggar affären för båda parter.

Hur går det till?

När ni har bestämt er för ett hus kontaktar ni oss för att göra en överlåtelsebesiktning. Det kan vara i Skåne, Halland, eller till exempel Helsingborg.  Vi kommer överens om tid och datum för besiktning och här är vi väldigt flexibla. Innan besiktningstillfället skickar vi ut en uppdragsbekräftelse som ni i lugn och ro läser genom och skriver på. Denna handling går vi gemensamt igenom innan besiktningen startar. Det är bra om ni har samlat ihop de handlingar som ni anser vara av vikt för huset samt även en lista på de förbättringar och renoveringar ni gjort. Detta skriver vi in i besiktningsutlåtandet så att köparen har tillgång till all fakta inför sitt beslut. När besiktningen är slut går vi muntligt genom vad som framkommit under besiktningen och det finns tid för frågor. Det skriftliga protokollet skickas snarast efter besiktningen till uppdragsgivaren och då anses besiktningen utförd. Först därefter faktureras uppdraget.

Vi utför besiktningen i två nivåer.

Nivå 1: Omsorgsfull okulär besiktning

Då går vi genom huset okulärt, en så kallad okulär besiktning. Det betyder att man tittar på husets alla delar utan att göra åverkan på huset. De fel och brister som upptäcks graderas i tre steg
1. Påpekande om felet är litet och inte riskerar skada huset.
2. Påpekande med riskanalys om det är risk för t.ex. fukt/mögelskador eller husets konstruktion.
3. Påpekande med en så kallad Fortsatt Teknisk Utredning (FTU) då en skada redan uppkommit och den behöver utredas mer för att fastställa orsak och omfattning.

Nivå 2: Utökat skydd: Utökad besiktning inklusive provtagning

Då ingår allt från nivå 1 och även provtagning av fukt i riskkonstruktioner. Exempel på riskkonstruktioner är krypgrund, vind, källare och platta på mark med uppreglade golv. Här är man tvungen att ta ett inspektionshål för att kunna mäta fukten i tex en syll

Krypgrund

En uteluftventilerad krypgrund kan få fukt och mögelskador av fuktig uteluft som ventileras in i krypgrunden och kondenserar på det kalla bjälklagsbotten.

Vind

I en vind kan man se höga fuktvärden tex när vindsbjälklaget inte är tätt. Fuktig luft från bostadsutrymmet under tränger igenom vindsbjälklaget och kondenserar på undersidan av takbrädorna med mögeltillväxt som följd.

Källare

En gammal källare med ursprunglig dränering och fuktskydd är en riskkonstruktion. Dräneringen kan vara igensatt av rötter mm och fuktskyddet på utsidan av källargrundmuren kan vara utdömt pga. ålder. Detta medför fuktgenomträngning genom källarväggen och det uppstår fuktgenomslag på insidan av väggen. Om då källarväggen eller golvet är påreglade och isolerade så ökar fuktkvoten till en nivån när mögel och rötsvampar börjar växa.

Platta på mark: En platta på mark med uppreglat isolerat golv är en riskkonstruktion. När organiskt material som golvreglar ligger i direkt förbindelse med betongplattan så ökar fuktkvoten i reglarna så att mögel och rötsvampar kan växa till.

Dolda Fel:

De flesta husspekulanter har hört talas om dolda fel, men vad är det egentligen?

Ett dolt fel är ett fel som inte har kunnat upptäckas vid en noggrann besiktning av fastigheten. Felet skall även ha funnits vid köptillfället och vara av sådan art att det inte är förväntat med tanke på husets ålder och skick.

Fel som är typiska för en viss hustyp men som inte har kunnat upptäckas vid besiktningen är således inte ett dolt fel.

Som köpare eller säljare kan man teckna en dolda felförsäkring i två nivåer, Bas och Plus. Följ länken här nedanför och läs mer om de två olika alternativen.

Länk till Dolda Fel försäkring via SBR: 

www.doldafelforsakring.se

Länk till SBR:

www.sbr.se

Fler tjänster

Statusbesiktning

Vill du besiktiga ett hus inför försäljning eller är du spekulant på ett hus som du vill få besiktigat inför ett köp klickar du här.

Lägenhetsbesiktning

Är du en beställare som vill få ditt härdplastgolv/ fogfria golv besiktigat klickar du här.

Golvbesiktning

Läs mer om  badrumsmoduler från Sterchele Group.

Kontakta oss